Política de Privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB l’informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El responsable del tractament és el PROPIETARI DE LA WEB les dades identificatives de la qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada d’aquests, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l’usuari l’autoritzi.

¿Durant quant temps es conservaran les seves dades?
Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per a fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l’interessat.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Amb caràcter general les dades no seran cedits a tercers, tret que ho estableixi la legislació vigent.

¿Quins són els drets de l’usuari?
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que el concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservessin bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se al PROPIETARI DE LA WEB, les dades identificatives de la qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.olítica de Privacitat